Adressaten von Widmungen und Beigaben: Xylander, Wilhelm

GG Autor Titel Jahr
191 Quintus, Smyrnaeus Kointou Kalabrou kai sophōtatou poiētou paraleipomenōn homērou biblia tessareskaideka 1569
297 Stephanus, Byzantinus Stephanos Peri poleōn 1568