Adressaten von Widmungen und Beigaben: Paungartner, Hieronymus

GG Autor Titel Jahr
300 [Anonymus] Epigrammata Hellēnika tōn palaiōn poiētōn, kai epitaphia meta tōn epigramatōn Iōacheimou Kamerariou kai Iakōbou tou Mikyllou 1538
202 Aeschylus Aeschyli Prometheus 1559