Vorbesitzer: Grynaeus, Johann Jacob

GG Autor Titel Jahr
252 Heliodorus, Emesenus Hēliodōrou Aithiopikēs historias biblia deka 1534
468 Synesius, Cyrenaeus Synesiou Hyper tou dōrou, pros Paionion 1567