Drucker: Froben, Johannes Erasmius (Offizin, Basel)

GG Autor Titel Jahr
300 [Anonymus] Epigrammata Hellēnika tōn palaiōn poiētōn, kai epitaphia meta tōn epigramatōn Iōacheimou Kamerariou kai Iakōbou tou Mikyllou 1538
337 Galenus Galēnou Hapanta 1538
305 Michael, Apostolius Apostoliou tou Bizantiou Paroimiai 1538