Drucker: Herwagen, Johannes, der Ältere (Offizin, Basel)

GG Autor Titel Jahr
300 [Anonymus] Epigrammata Hellēnika tōn palaiōn poiētōn, kai epitaphia meta tōn epigramatōn Iōacheimou Kamerariou kai Iakōbou tou Mikyllou 1538
376 [Anonymus] Iustiniani Principis Novellae Constitutiones, Latine ex Gregorii Haloandri et Henrici Agylaei interpretatione, ad Graecum Scrimgeri exemplar, nunc primum editae ... 1561
375 [Anonymus] Nearōn Ioustinianou Basileōs tōn en tō nyn heuriskomenōn kai hōs heuriskontai biblion 1541
374 [Anonymus] Pandectarum, seu Digestorum Dn. Iustiniani Imp. Libri quinquaginta 1541
196 [Anonymus] Scholia tōn pany dokimōn eis hepta tragōdias tou Euripidou 1544
382 [Anonymus] Tēs Theias graphēs, Palaias dēladē kai Neas Diathēkēs, hapanta 1545
161 Aesopus Aisōpou Phrygos Mythoi 1550
450 Basilius, Magnus Opera D. Basilii Magni Caesariae Cappadociae episcopi omnia, sive recens versa, sive ad Graecos archetypos ita collata per Wolfgangum Musculum Dusanum, ut aliam omnino faciem sumpsisse videantur 1540
190 Brodeau, Jean Ioannis Brodaei Turonensis Annotationes in Oppiani Cynegeticon libros IIII, Quinti Calabri Paralipomenon Homeri lib. XIIII, Coluthi Thebani de Helenae raptu lib. unum 1552
87 Camerarius, Joachim Ioachimi Camerarii Pabeperg. Commentarii utriusque Linguae 1551
424 Cyrillus, Alexandrinus Divi Cyrilli Alexandrini episcopi theologi praestantissimi Opera quae hactenus haberi potuere 1566
424 Cyrillus, Alexandrinus Operum Divi Cyrilli Alexandrini episcopi Tomi quatuor, ... ex graecis manuscriptis exemplaribus fideliter latinitate donatus 1546
225 Demosthenes Dēmosthenous logoi dyo kai hexekonta 1532
442 Epiphanius, Constantiensis episcopus Tou hagiou Epiphaniou episkopou Kōnstanteias tēs Kyprou, kata haireseōn ogdoēkonta to epiklēthen Panarion, eitoun Kibōtion ... 1544
285 Euclides Euclidis Megarensis, Philosophi & Mathematici excellentissimi, sex libri priores, de Geometricis principijs, Graeci & Latini, una cum demonstrationibus propositionum ... 1550
284 Euclides Euclidis Megarensis mathematici clarissimi Elementorum Geometricorum Lib. XV 1537
283 Euclides Eukleidou Stoicheiōn bibl. ie' ek tōn Theōnos synousiōn 1533
194 Euripides Euripidou Tragōdiai oktōkaideka 1537
197 Euripides Euripidou Tragōdiai oktōkaideka 1551
328 Galenus Cl. Galeni aliquot libelli 1529
337 Galenus Galēnou Hapanta 1538
444 Gregorius, Nazianzenus Divi Gregorii theologi, episcopi Nazianzeni opera, quae quidem extant, omnia, tam soluta quam pedestri oratione conscripta, partim quidam iam olim, partim vero nunc primum etiam e Graeco in Latinum conversa 1550
444 Gregorius, Nazianzenus Grēgoriou tou Nazianzēnou tou Theologou Hapanta, ta mechri nyn heuriskomena ... 1550
252 Heliodorus, Emesenus Hēliodōrou Aithiopikēs historias biblia deka 1534
263 Herodotus Hērodotou Logoi ennea, hoiper epikalountai Mousai 1541
263 Herodotus Hērodotou Logoi ennea, hoiper epikalountai Mousai 1557
317 Hippocrates Hippokratous Kōou Peri aerōn, hydatōn, topōn 1529
167 Homerus Homērou Ilias kai Odysseia meta tēs exēgēsios 1535
169 Homerus Poiēseis Homērou amphō hē te Ilias kai hē Odysseia, hypo te Iakōbou tou Mikyllou kai Iōacheimou Kamerariou, spoudaiōs pros tēn nyni ekdosin paraskeuastheisai 1541
47 Hummelberger, Michael Epitome grammaticae Graecae Michaële Humelbergio Ravenspurgensi autore 1532
403 Johannes, Chrysostomus D. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani in omnes D. Pauli epistolas commentarij, quotquot apud Graecos extant latinitate donati 1536
399 Johannes, Chrysostomus D. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani Opera, quae hactenus versa sunt omnia 1530
404 Johannes, Chrysostomus Opera D. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani, quotquot per Graecorum exemplarium facultatem in Latinam linguam hactenus traduci potuerunt, ... 1539
406 Johannes, Chrysostomus Opera D. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani, quotquot per Graecorum exemplarium facultatem in Latinam linguam hactenus traduci potuerunt 1547
406 Johannes, Chrysostomus Opera D. Ioannis Chrysostomi Archiepiscopi Constantinopolitani, quotquot per Graecorum exemplarium facultatem in Latinam linguam hactenus traduci potuerunt 1557
305 Michael, Apostolius Apostoliou tou Bizantiou Paroimiai 1538
357 Paulus, Aegineta Pauli Aeginetae totius rei medicae libri VII 1556
258 Polybius Polybiou Megalopolitou Historiōn bibliae 5, kai Epitomai 12 1549
241 Procopius, Caesariensis Procopii Caesariensis De rebus Gothorum, Persarum ac Vandalorum libri VII, una cum aliis mediorum temporum historicis, quorum catalogum sequens indicabit pagina 1531
411 Theodoretus, Cyrensis Theodoriti episcopi Cyrensis Rerum ecclesiasticarum libri quinque 1536
428 Theophylactus, Bulgarus Theophylacti Bulgariae Archiepiscopi, in quatuor Evangelia enarrationes innumeris pene locis per Phil. Montanum Armenterianum denuo recognitae & restitutae 1554
261 Thucydides Thoukydidēs meta scholiōn palaiōn, kai pany ophelimōn, chōris hōn ho syngrapheus poly aneucherēs esti 1540