Erst- und Teilerstdrucke: c. Erstdrucke im deutschen Sprachgebiet

GG Autor Titel Jahr
326 [Anonymus] De re medica 1528
417 [Anonymus] En damus Chronicon divinum plane opus eruditissimorum autorum, repetitum ab ipso Mundi initio, ad annum usque salutis M.D.XI. 1529
302 [Anonymus] Epigrammatum Graecorum Libri VII 1549
196 [Anonymus] Scholia tōn pany dokimōn eis hepta tragōdias tou Euripidou 1544
463 [Anonymus] Sententiae Iesu Siracidae, 1551
202 Aeschylus Aeschyli Prometheus 1559
369 Alexander, Aphrodisiensis Alexandri Aphrodisei Medici et Philosophi praecellentis, de Febrium causis et differentiis, opusculum ... 1542
360 Alexander, Trallianus Alexandri Tralliani medici libri duodecim 1556
206 Aristophanes Aristophanis, comicorum principis, Comoediae undecim, e Graeco in Latinum, ad verbum translatae 1539
303 Athenaeus Athēnaiou deipnosophistōn biblia pentekaideka 1535
166 Callimachus Kallimachou Kyrēnaiou Hymnoi, meta tōn Scholiōn 1532
225 Demosthenes Dēmosthenous logoi dyo kai hexekonta 1532
242 Diodorus, Siculus En damus Diodori Siculi Historici Graeci, quae nunc quidem extare noscuntur opera, nempe De Illustrium Regum Philippi, & Alexandri ... praeclare factis 1531
307 Dionysius, Periegeta Dionysij Alexandrini De situ orbis Liber 1556
34 Dionysius, Periegeta Dionysiou Oikoumenēs periēgēsis 1523
345 Dioscorides, Pedanius Dioskoridēs 1529
175 Eustathius, Thessalonicensis Eustathiou archiepiskopou Thessalonikēs Parekbolai eis tēn Homērou Iliada kai Odysseian ... 1559
337 Galenus Galēnou Hapanta 1538
260 Gemistus Pletho, Georgius Gemisti Plethonis De gestis Graecorum post pugnam ad Mantineam per Capita tractatio, duobus libris explicata 1540
276 Giovio, Paolo Pauli Iovii Novocomensis episcopi Nucerini elogia virorum literis illustrium, quotquot vel nostra vel avorum memoria vixere 1577
174 Heraclitus, Allegorista Heraclidis Pontici, qui Aristotelis aetate vixit, Allegoriae in Homeri fabulas de dijs 1544
263 Herodotus Hērodotou Logoi ennea, hoiper epikalountai Mousai 1541
263 Herodotus Hērodotou Logoi ennea, hoiper epikalountai Mousai 1557
177 Hesiodus Hesiodi Ascraei poetae vetustissimi ac sapientissimi opera, quae quidem extant, omnia Graece, cum interpretatione Latina e regione, ut conferri a Graecae linguae studiosis citra negotium possint 1542
319 Hippocrates Hippokratous Kōou iatrou palaiotatou, pantōn allōn koryphaiou, biblia hapanta 1538
317 Hippocrates Hippokratous Kōou Peri aerōn, hydatōn, topōn 1529
23 Homerus Homērou Odysseias biblōi A. kai B. 1520
453 Johannes, Damascenus Ioan. Damasceni viri suo tempore in divinis primatum tenentis, omnia quae hactenus & a nobis & ab alijs haberi potuerunt opera, ad vetustiora Graecorum exemplaria collata atque emendata 1535
177 Johannes, Tzetzes Ioannou grammatikou tou Tzetzou exēgēsis tōn biblōn tou Hēsiodou, Tōn ergōn kai hēmerōn, Tēs aspidos tou Hērakleous, Tēs theogonias 1544
183 Johannes, Tzetzes Iōannou tou Tzetzou biblion historikon, to dia stichōn politikōn, Alpha kaloumenon, hōn sichōn ... 1546
348 Johannes Zacharias, Actuarius De urinis Actuarii Ioannis Zachariae filij, Medici praestantissimi, libri VII 1529
430 Klemens I, Papst Divi Clementis Recognitionum libri X. ad Iacobum fratrem domini 1526
39 Laskaris, Konstantinos Constantini Lascaris Byzantini Grammaticae Compendium, Graecae linguae studiosis aptissimum 1547
213 Libanius Libanii sophistae Graeci declamatiunculae aliquot 1522
183 Lycophron Lykophronos Alexandra, to skoteinon poiēma 1546
37 Manuel, Moschopulus Grammaticae artis Graecae methodus 1540
294 Marliani, Bartolomeo Urbis Romae Topographia 1550
432 Origenes Origenis Adamantii eximii scripturarum interpretis Opera, quae quidem extant omnia 1536
157 Orpheus Orphei poetarum vetustissimi Argonauticōn opus Graecum 1523
353 Paulus, Aegineta Paulou Aiginētou iatrou aristou, biblia hepta 1538
353 Paulus, Aegineta Paulou Aiginētou iatrou aristou, biblia hepta 1543
208 Pindarus Pindarou Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia 1526
142 Plato Hapanta Platōnos meth' hypomnēmatōn Proklou eis tōn Timaion, kai ta Politika, thēsaurou tēs palaias philosophias megistou 1534
103 Plutarchus Ploutarchou Parallēla en biois Hellēnōn te kai Rhōmaiōn 1533
97 Plutarchus Ploutarchou tou Chairōneōs Ēthika syngrammata, en hois myria sphalmata katōrthōtai 1542
95 Plutarchus Plutarchi Chaeronei, philosophi historicique clarissimi, Opuscula (quae quidem extant) omnia, undequaque collecta, & diligentissime iampridem recognita 1530
81 Pollux, Julius Iouliou Polydeukous Onomastikon en bibliois deka 1536
142 Proclus, Diadochus Eis ton tou Platōnos Timaion hypomnēmatōn Proklou Bib. Ē ... 1534
296 Psellus, Michael Pselli, doctiss. viri, perspicuus liber de quatuor Mathematicis scientijs, Arithmetica, Musica, Geometria, & Astronomia 1556
191 Quintus, Smyrnaeus Kointou Kalabrou kai sophōtatou poiētou paraleipomenōn homērou biblia tessareskaideka 1569
297 Stephanus, Byzantinus Stephanos Peri poleōn 1568
30 Strabo Valentinus Curio Lectori. En tibi lector studiose Strabonis geographicorum commentarios 1523
84 Suda To men paron biblion Souida, hoi de syntaxamenoi touto andres sophoi ... 1544
164 Theocritus, Syracusanus Theokritou Eidyllia, toutesti mikra poiēmata hex kai triakonta 1530
18 Theodorus, Gaza Theodori Gazae Thessalonicensis, Grammaticae institutionis liber primus 1516
185 Theognis Theognidis Megarensis sententiae Elegiacae 1550
232 Theon, Aelius Theōnos Sophistou Progymnasmata 1541
261 Thucydides Thoukydidēs meta scholiōn palaiōn, kai pany ophelimōn, chōris hōn ho syngrapheus poly aneucherēs esti 1540